Ontwikkeling aardwarmteproject Polanen

Inwoners en ondernemers zijn op verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling van het aardwarmteproject Polanen. Bij Aardwarmte Polanen is een Omgevingsoverleg ingericht en wordt samen met omwonenden een Participatieplan opgesteld. 

Omgevingsbetrokkenheid

Hoe wordt de omgeving betrokken?

Heldere communicatie, transparantie en een goede dialoog met de omgeving is van groot belang bij aardwarmteprojecten. Wij houden ons aan de gedragscode Omgevingsbetrokkenheid van Geothermie NL (branchevereniging aardwarmte operators). Aardwarmte Polanen hanteert de volgende principes voor het betrekken van de omgeving:

  1. Aardwarmte Polanen informeert en betrekt belanghebbenden tijdig en zo vroeg mogelijk bij de projectontwikkeling.
  2. Aardwarmte Polanen stemt de informatievoorziening met de omgeving af op de behoefte.
  3. Aardwarmte Polanen stelt de benodigde informatie ter beschikking, waarbij rekening wordt gehouden met beperkingen vanuit bedrijfsvertrouwelijke informatie en aanbestedingsregels.
  4. Participatie kent verschillende niveaus: informeren, betrekken/adviseren en co-creatie/integreren. Per project, per fase en per belanghebbende(groep) kan de mate van en soort participatie verschillen. Aardwarmte Polanen maakt hierin een keuze en stelt hiervoor een participatieplan op.
  5. Aardwarmte Polanen en overheden (bijvoorbeeld rijk, provincie, gemeente en waterschappen) hebben elk hun eigen rollen, taken en verantwoordelijkheden in het proces. Aardwarmte Polanen beschrijft dit in het participatieplan en bespreekt dit met de relevante overheden.
  6. Indien er projectwijzigingen en/of inzichten ontstaan worden belanghebbenden hierover actief geïnformeerd.
  7. Aardwarmte Polanen zorgt ervoor dat vragen en zorgen kunnen worden besproken. Vul ons contactformulier in, dan brengen we je met de juiste persoon in contact.
Planning

stap voor stap

In 2018 is de subsidie aangevraagd voor het aardwarmteproject Polanen. Medio 2019 is de subsidie duurzame energie toegekend. In 2019 en 2020 wordt het project verder ingericht en uitgewerkt. Bekijk de stappen die al zijn gezet en die nog volgen. 

bouwbord Polanen
Vergunningen

op een rij

Welke vergunningen zijn nodig voor een aardwarmteproject en welke procedures gelden daarvoor? Bekijk welke vergunningen zijn voorgeschreven bij de ontwikkeling en realisatie van een aardwarmteproject.

Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

Voor alle informatie over aardwarmte kun je kijken op allesoveraardwarmte.nl. Geothermie Nederland beheert deze website.

Selecteer voor antwoord

ETP gaat daarvoor de mogelijkheden onderzoeken. De vraag is of de kosten om ook de directe buren op dit warmtenet aan te sluiten, te verantwoorden zijn. Ook zijn we in gesprek met zorggroep s' Heerenloo, woningcorporatie Arcade, HVC, Westland Infra en de gemeente Westland over de mogelijkheid om woonwijk Polanen aan te sluiten. We onderzoeken verder of het nieuw te bouwen zwembad de Boetzelaer warmte kan krijgen van de aardwarmtebron in Monster.

Selecteer voor antwoord

Van idee of plan tot de start van de aardwarmtewinning zijn vijf fases te herkennen: verkennen (1), opsporen (2), voorbereiden (3), winnen (4) en afsluiten (5).

Het vertrekpunt van een aardwarmteproject is seismisch onderzoek waaruit blijkt dat er aardwarmte in de ondergrond zit. Aardwarmte Polanen laat uitgebreide geologische berekeningen uitvoeren die meer details geven over de exacte locatie en een mogelijke locatie voor de winning. Met overheden, het energiebedrijf en de warmte-afnemers maakt de ontwikkelaar, zoals Aardwarmte Polanen, afspraken over de warmtelevering. Daarna worden vergunningen aangevraagd. Als de vergunningen zijn afgegeven, kan het boren van de putten starten, gevolgd door het testen van de installatie. Uit de testen moet blijken hoeveel water, met welke druk en welke temperatuur kan worden opgepompt. Deze gegevens komen in het winningsplan. Met de goedkeuring van het winningsplan kan de aardwarmtewinning van start gaan.

Kijk voor meer informatie op allesoveraardwarmte.nl.